วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 

เมนูข้อมูลโรงเรียน

บุคคลากร

.

 

นายชวินทร์ณวัฒน์  ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการ
    
  E-mail:director@dsc.ac.th

 

 

นางณัฏฐนิช  เผ่าพันธุ์ 
หัวหน้างานวิชาการ
    
  E-mail:nuttanit@dsc.ac.th

 

นางอัญชลี  ขันธิกุล 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
    
  E-mail:anchalee@dsc.ac.th

 

นางอุบล  ทองขาว 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
E-mail:aubon@dsc.ac.th

 

นางสาวบังอร  คำมูล 
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
E-mail:bongon@dsc.ac.th

 

นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญ 
หัวหน้าสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
E-mail:sirintone@dsc.ac.th

 

นายสุทธิพร  ต้นเถา
หัวหน้างาน ICT และ เทคโนโลยี
E-mail:sutiporn@dsc.ac.th

 

นางรัตนพรรณ  ปัญญาฟอง
หัวหน้างานสารบรรณ
หัวหน้าสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

E-mail:rattanapan@dsc.ac.th

 

นางบุญศรี  แสนศิริ
หัวหน้างานพัสดุ
E-mail:bunsri@dsc.ac.th

 

นายสุขเกษม  รอมใจ
งานโสตทัศนศึกษาและอาคารสถานที่
E-mail:sukasam@dsc.ac.th

 

นางมลิวรรณ  วิจันทรา
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
E-mail:maliwan@dsc.ac.th

 

นางสาวดวงทิตย์  ศรีธิอ้าย
หัวหน้ากิจกรรมการแสดง และ โภชนาการ
E-mail:doungtic@dsc.ac.th

 

นางสาวณัฐวี  นามบุรี
ครูที่ปรึกษาแนะแนว
E-mail:nuttawee@dsc.ac.th

 

นายวัชระ  กฤษณา
งานส่งเสริมกีฬา และ ป้องกันยาเสพติด
E-mail:watchara@dsc.ac.th

 

 

นางนรารัตน์  โภคาเทพ
หัวหน้าฝ่ายบุคคลากร
    
  E-mail:nararat@dsc.ac.th

 
 

นายทวีพร  ซ้ายหนู
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา และฝ่ายกิจการนักเรียน
    
  E-mail:taweeporn@dsc.ac.th

 
 

นางสาวอาภิษฎา  สุกฤตตีญา
หัวหน้าสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
    
  E-mail:arephisadaa@dsc.ac.th

 

 

นายรัตนากร  วรรณคำ
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    
  E-mail:rattanakon@dsc.ac.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.