วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 พระพรหมมงคล หลวงปู่ทอง ศิริมังคฺโล เป็นประธานในพิธีเทเทองหล่อรูปเหมือนครูบาอินจักร รักษา สธรรม ญานเถร ขนาด 25 นิ้วและ 5 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 

เมนูข้อมูลโรงเรียน

วิสัยทัศน์

.

ปรัชญา

น  สิยา  โลกวฑฺฒโน  ไม่ควรเป็นคนรกโลก

คติพจน์

สามัคคี    มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม

ปณิธาน

สังคมแห่งการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ดี มีคุณลักษณะพึงประสงค์ คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน

วิสัยทัศน์

ภายในปี  2556  โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
 
อัตลักษณ์

นักวิจัยบูรณาการ

เอกลักษณ์

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ปฏิญญา

โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  มีวิสัยทัศน์ไกล  ใจกว้าง ร่างสมาร์ท มารยาทงาม

พันธกิจ
 
               1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากล  และพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพมีทักษะชีวิต
                    พัฒนาภาษาได้สร้างสรรค์
               2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา 
                    ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมไทยในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  บนพื้นฐาน
                    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              3.  ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพจัดการเรียนรู้บูรณาการ   พัฒนาทักษะกระบวนการคิด   บูรณาการแบบองค์รวม
                   ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
              4.  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ  พัฒนาประกันคุณภาพภายในโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและมีส่วนเกี่ยวข้อง 
              5.  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดระดมทรัพยากร แหล่งเรียนรู้   แหล่งวิทยากร  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และผู้เกี่ยวข้อง 
                   เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 

 

 
 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.