วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จัดขบวนอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้โรงเรียน ในงานเทศน์มหาชาติ ตั้งธรรมหลวง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

 

เมนูข้อมูลโรงเรียน

คณะกรรมการนักเรียน

.

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2553 ที่ได้รับการเลือกตั้งผ่านสภา
นักเรียน เข้ามาทำหน้าที่ในปีนี้ ขอให้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ให้สมกับการเป็น "ลูกแม่รำเพย ....... "

 

นายญาณวิทย์  น้อยคำเขียว
ประธานนักเรียน

 

นายจิรายุทธิ์  จันทร์ติ๊บ
รองประธาน

นายณัฐพงค์  ไชยสิงห์คำ
รองประธาน

 

นายธีรศักดิ์  วรรณขาว
เลขานุการ

นายอนุพงษ์  สัญญาลักษณ์
ประชาสัมพันธ์

 

นายอัศวพงษ์  วงศ์ศักดิ์
ปกครอง

นางสาวนิสาชล  ซ้อนฝั้น
ปกครอง - ดูแลระดับชั้น

 

นางสาวเสาวลักษณ์  กันทาปา
เหรัญญิก

นางสาวกรรณิการ์   พรประเสริฐ
วิชาการ

 

นายทศพล  หาญกำจัด
กิจกรรม

นายรัตนพงษ์  มูลสวัสดิ์
ประสานงาน

 

นายจนุลักษณ์  มามอญ
อาคารสถานที่

นายณรงค์เดช  สานุวิตร์
ธุรการ

 

นางสาวอภิญญา  ชัยชนะ
สวัสดิการ

นางสาวธนัชญา  คัดจิรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.