“สานบุญ_ปัจฉิมมุทิตาบูชาคุณ” เพื่อมอบแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ในการสานบุญ​กองทุนหลวงปู่ทองเพื่อสร้างป้าย 
โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ผู้ร่วมบริจาคทำบุญรับเหรียญหลวงปู่ฯ 600 บาท/1เหรียญ สามารถรับเหรียญด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​

 

"เทพศิรินทร์ เชียงใหม่" ไปญี่ปุ่น โชว์งานลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

 
Thumb nail 

     บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ นำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรมลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ณ Toyota Motor Corporation กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2556 หลังจากได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทโรงเรียน จากโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8”

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 6 เมษายน 2556 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้นำนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ นำเสนอผลงาน โครงการ “เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมใจลดเมืองร้อน (DSC Stop Global Warming)” และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะนักเรียนแกนนำโครงการฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย
     1. นางสาวศศิกานต์ ลีรัชฎศิริกุล
     2. นางสาวอภิญญา ทวีชาติ
     3. นางสาวอังคณา ชมพูศรี
     4. นายกิตติธัช ก้อนมูล

คณะครูแกนนำโครงการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
     1. นายธีรุตม์ บุญมา
     2. นางศิรินทร ไชยรงค์ชาญ

     คุณเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมทัศนศึกษา และอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น  ถือเป็นกิจกรรมของโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8” โดยทางเราได้คัดเลือกกลุ่มโรงเรียน และเทศบาลที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทโรงเรียน จากโครงการนี้ จึงได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา และรับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จากสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวา-โก (Toyota Shirakawa-go Eco Institute) ในเขตหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา-โก จังหวัดกิฟุ และชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Toyota Ecoful Town) เมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชนะเลิศโครงการฯได้เปิดประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ ตลอดจนกระตุ้นให้นำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดกิจกรรมในชุมชนของตน เพื่อให้เป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโครงการฯ เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ และผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่โรงเรียน และชุมชนอื่นๆต่อไป

     ครูธีรุตม์ บุญมา ครูแกนนำโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการลดรอยเท้าทางนิเวศในโรงเรียน (DSC Eco-footprint) และได้รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ 8 โดยได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 โรงเรียนจากทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยได้ดำเนินโครงการลดเมืองร้อนในโรงเรียน ภายใต้ 4 หัวข้อหลัก คือ ลดเมืองร้อนด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดเมืองร้อนด้วยการลดขยะในโรงเรียน ลดเมืองร้อนด้วยการเดินทางอย่างยั่งยืน และลดเมืองร้อนด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังขยายเครือข่ายออกไปยังโรงเรียนระดับประถมศึกษาข้างเคียง เครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ และชุมชนใกล้เคียง โดยได้นำผลงานทั้งหมดของโรงเรียนไปนำเสนอต่อผู้บริหารบริษัทโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ซึ่งการไปนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในต่างแดนให้กับคณะครูและนักเรียน เพื่อนำความรู้ที่รับจากประเทศญี่ปุ่น กลับมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานลดเมืองร้อนในโรงเรียน และชุมชนต่อไป

     ด้านนางสาวศศิกานต์ ลีรัชฎศิริกุล นักเรียนแกนนำโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราปีที่ 8 และได้ไปทัศนศึกษา และนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า ที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ “เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ร่วมใจลดเมืองร้อน (DSC Stop Global Warming)” ต่อคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น และได้เข้ารับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่างๆ ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวา-โก (Toyota Shirakawa-go Eco Institute) โดยได้เรื่องรู้ การทดลองรถ Fuel-cell เรียนรู้การดูแลรักษาป่า การเดินสำรวจป่าในเวลากลางคืน นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชมชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Toyota Ecoful Town) เมืองจำลองที่ผสมผสานการใช้พลังงานระหว่างคน รถยนต์ และที่อยู่อาศัยอย่างกลมกลืนภายใต้แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เกียรติยศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโตโยต้า (Toyota Commemorative Museum) เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมาขององค์กรและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์โตโยต้าทั่วโลก ตลอดจนการเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า ซึซึมิ (Tsutsumi Plant) โรงงานต้นแบบของโรงงานแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำความรู้ที่ได้รับกลับมาประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน

     โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเฟ้นหาโรงเรียนและชุมชนในเทศบาลจากทั่วประเทศ ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจน สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชนและโรงเรียนของตน โดยโครงการใน พ.ศ. 2555 นี้ นับเป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มีการเปิดตัวเครือข่ายฯ แห่งใหม่ จำนวน 40 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน 20 แห่ง และ เทศบาล 20 แห่ง ในปีนี้ ยังแนะนำเครือข่ายต้นแบบคาร์บอนต่ำ จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนต้นแบบ 4 แห่ง และชุมชนต้นแบบ 4 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนและชุมชนที่เคยเข้าร่วมในโครงการ และมีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่น รวมทั้งเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย โรงเรียน 1 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2555 นี้ จึงมีเครือข่ายฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงการดำเนินดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 แห่ง ปัจจุบัน โครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” มีเครือข่ายทั้งสิ้น 342 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาล 152 แห่ง และ โรงเรียน 190 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์/โทรสาร 053-836008
www.dsc.ac.th
www.facebook.con/Debsirin.CM

 

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8

โตโยต้าและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้นำผู้ขนะเลิศโครงการ ”ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8” ท่องญี่ปุ่น เพื่อทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2556

วันที่ 31 มีนาคม 2556 ฝึกซ้อมนำเสนอผลงาน ณ Style by TOYOTA และออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น


วันที่ 1 เมษายน 2556 เข้าเยี่ยมชมวัด Asakusa และสวนสาธารณะ Ueno และเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชม Toyota Metropolitan Government Landfill Site


วันที่ 2 เมษายน 2556 นำเสนอผลงานโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ณ Toyota Cooperation สำนักงานใหญ่ และเข้าเยี่ยมชม Tokyo Disney Sea


วันที่ 3 เมษายน 2556 เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เกียรติยศอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโตโยต้า (Toyota Commemorative Museum) และชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Toyota Ecoful Town)


วันที่ 4 เมษายน 2556 เข้าเยี่ยมชม และอบรมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวา-โก (Toyota Shirakawa-go Eco Institute)
 
วันที่ 5 เมษายน 2556 เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโก และเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า ซึซึมิ (Tsutsumi Plant)
 

 
วันที่ 6 เมษายน 2556 เดินทางกลับประเทศไทย
 

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.