“สานบุญ_ปัจฉิมมุทิตาบูชาคุณ” เพื่อมอบแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ในการสานบุญ​กองทุนหลวงปู่ทองเพื่อสร้างป้าย 
โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ผู้ร่วมบริจาคทำบุญรับเหรียญหลวงปู่ฯ 600 บาท/1เหรียญ สามารถรับเหรียญด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552

 
Thumb nail 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คนจากทั้งหมด 31 คนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 ขอให้ให้ประสพความสำเร็จและนำชื่อเสียงกลับมาสู่เทพศิรินทร์

 

  นางสาว  ชื่นนภา  มังกรแก้ว

สาขา วิทยุ-โทรทัศน์ คณะการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นางสาว  อนุสรา  ขอดฝั้น

สาขา ครุธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

  นาย ประธาน  แซ่ลิ้ม

สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

  นางสาว  พิมลพรรณ  สิทธิราช

สาขา เศษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

  นางสาว  ปัทมา  ขจรศักดิ์

สาขา เกษตรเคมี คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

  นายอรรถพล  อุปแก้ว

สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขา วัฒนธรรมแขนงวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นางสาว  ลัดดาวัลย์  จิโน

สาขา จิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขา วิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นาย ธิราวุฒิ  ปัญญาแปง

สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพายัพ

 

 

  นางสาว  วิภาวรรณ  กันทา

สาขา สังคมวิทยาและมานุษย์วิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขา นิติศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นาย ณัฐพงษ์  เฟื่องอุย

สาขา การเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขา การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเวบ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นาย กฤษฎา  กัญญาราช

สาขา จิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นาย วรินทร  แสนป้อ

สาขา การบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขา การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นาย ชัชวาล  รัตนโวหาร

สาขา การบัญชี คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นางสาว สุลาวัลย์  บุญทา

สาขา กายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา

สาขา สาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นางสาว ปณตพร  ปันมิละ

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นาย ทศพร  ใจกว้าง

สาขา การจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นางสาว กาญจนา  นวลทวี

สาขา การตลาด  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นาย สุทธิกานต์  จายนวล

สาขา สารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นาย คมสัน  กันทะวงศ์

สาขา การพัฒนาชุมชน  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นาย โยธิน  จันต๊ะวงค์

สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นางสาว วราภรณ์  ก๋องบุญเทียม

สาขา วิชาคณิตศาสตร์   คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นางสาว บูรณา  ชัยชนะ

สาขา บริหารรัฐกิจ  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นางสาว อริสรา  คำวัง

สาขา อาหารและโภชนาการ/การประกอบอาหาร
  คณะคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เชียงใหม่

 

 

  นางสาว ศิริลักษณ์  แก้วคำ

สาขา การโรงแรมและบริการ  คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เชียงใหม่

 

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.