“สานบุญ_ปัจฉิมมุทิตาบูชาคุณ” เพื่อมอบแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ในการสานบุญ​กองทุนหลวงปู่ทองเพื่อสร้างป้าย 
โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ผู้ร่วมบริจาคทำบุญรับเหรียญหลวงปู่ฯ 600 บาท/1เหรียญ สามารถรับเหรียญด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

 
Thumb nail 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คนจากทั้งหมด 46 คนที่ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ขอให้ให้ประสพความสำเร็จและนำชื่อเสียงกลับมาสู่เทพศิรินทร์

 

  นางสาวชิดชนก    แสนป้อ          

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

สาขาเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

  นางสาว  ยุพา  โคตรชมภู

สาขา ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขา ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชียงใหม่

 

 

  นางสาว  ปิยะนุช  ขาวผ่อง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

สาขารัฐประศาสนสตร์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

  นางสาว  วนิดา  ทาปะระ

สาขา ภาษาฝรั่งเศส คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขา ภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา

สาขา ภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

  นายเกียรติศักดิ์  ไชยรส

สาขา เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขา เทคโนโลยีเหมืองแร่ คณะวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

 

 

  นายจตุรงค์  คงเจริญพร

คณะนิเทศศาสตร์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นายยุทธพงษ์  อิ่นแก

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา

สาขา คณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นายวรศักดิ์  ตุ้ยกันธา

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

  นางสาว  จริญญา  ไชยโสภา

สาขาการเงิน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

  นางสาว พิมพ์อัมพร  ขันธกร

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขา เทคโนโลยีเหมืองแร่ คณะวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

 

 

  นางสาวศิรินทิพย์  ไชยวงค์

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา

สาขาสังคมศึกษา  คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นางสาวศุภาวดี  ใจคำ

สาขา การตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สาขา การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นางสาวนริศรา  ขวานทอง

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

 

  นางสาวเพ็ญศิริ  โกวัง

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

สาขาภาษาอังกฤษ   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

  นายณัฐวุฒิ  คำไหว

สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นายศุภพร  อินต๊ะสุข

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นายสามารถ  สมรินทร์

สาขา ชีววิทยา   คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นายชัชพงศ์  หงษ์ทอง

สาขา การตลาด  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

สาขา ประชาสัมพันธ์  คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา

 

 

  นางสาวจินดารัตน์  ศรีดอนชัย

สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา  คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นางสาวดลนภา  เตจ๊ะวงค์

สาขา บัญชี  คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

สาขา บัญชี  คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา

 

 

  นางสาวดรุณี  ก้อนคำฝั้น

สาขา การจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นางสาวภัทราภรณ์  เจริญสุข

สาขา จิตวิทยาองค์การ  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นางสาวฌาณิตา  วงศ์คำตัน

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

 

 

  นางสาวนงคราญ  แก้วดี

สาขา อุตสาหกรรมอาหาร  คณะวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงใหม่

 

 

 นางสาวกานต์สินี  ไชยวงค์

สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา

 

 

  นางสาววิลาวัลย์  ลายมังกร

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา

สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา

 

  นางสาวอังคณา  ศรีหมื่น

สาขา คณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา

 

 

  นางสาวอัจฉรา  แปงโม่ง

สาขา สิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร  พะเยา

สาขา บริหารทั่วไป  คณะรัฐศาสตร์และนิตืศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

  นายมนัส  สุขเสาร์

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

  นายสุประดิษฐ์  ศรีดวงแปง

สาขา ดนตรีและนาฎศิลป์  คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เชียงใหม่

 

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.