“สานบุญ_ปัจฉิมมุทิตาบูชาคุณ” เพื่อมอบแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ในการสานบุญ​กองทุนหลวงปู่ทองเพื่อสร้างป้าย 
โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ผู้ร่วมบริจาคทำบุญรับเหรียญหลวงปู่ฯ 600 บาท/1เหรียญ สามารถรับเหรียญด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​

 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

 
Thumb nail 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
ในปีการศึกษา 2554 ขอให้ประสพความสำเร็จและนำชื่อเสียงกลับมา....สู่เทพศิรินทร์  เชียงใหม่   "รำเพย ล้านนา" ของเรา

 

  นางสาวอรดา  คำภีระ       

คณะวิทยาศาสตร์
วิชาเอกฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

  นางสาวอธิชา  แก้วกุณณา

 คณะศึกษาศาสตร์
สาขาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

  นางสาวเกศรินทร์  คำซื้อ

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

  นางสาวพัชรี  แดงบุตร

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

  นายณัฐพงษ์  คำปัน

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

  นายนวพล  สง่ารัตนรักษ์

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

  นาภาณุพงษ์  พรมพิงค์

คณะเศษฐศาสตร์ สาขาสหกรณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

 

 

  นางสาวธัญจิรา  ปันทะวงค์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสาตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

  นางสาวกุลณัฐ  สุขเสาร์

คณะวิศวะกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยราชมงคล
คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

 

 

  นางสาวสุดฤทัย  ฟองใจหวาน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

  นางสาววรัญญา  เมืองใจ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

  นางสาวสุพรรณิการ์  ใบพร้าว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

  นางสาววรัญญา  แดงไผ่

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

  นางสาวณฐพร  หยดย้อย

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

 

  นายเธียรชัย  เข็ญด้วง

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาบ้านและชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

 

 

 

  นายอดิศักดิ์  จันตาใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

 

 

 

  นายจิรศักดิ์  มะตัน

คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

 

 

 

  นางสาวรสสุคนธ์  ดอกพุทซา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

 

 

 

  นางสาวอรวรรณ  หน่อปัญญา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

 

 

 

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.