“สานบุญ_ปัจฉิมมุทิตาบูชาคุณ” เพื่อมอบแด่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ ในการสานบุญ​กองทุนหลวงปู่ทองเพื่อสร้างป้าย 
โรงเรียน​เทพ​ศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​ งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ผู้ร่วมบริจาคทำบุญรับเหรียญหลวงปู่ฯ 600 บาท/1เหรียญ สามารถรับเหรียญด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียน​เทพศิ​รินทร์​ เชียงใหม่​

 

ค่ายวิชาการ เครือค่ายเทพศิรินทร์ 25-28 พฤศจิกายน 2555

 
Thumb nail 

 

กำหนดการ:  โครงการพัฒนาการบูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (สำหรับครู)

โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์

ระหว่างวันที่   25 – 28  พฤศจิกายน   2555

ณ ห้องพาโนลามา  โรงแรมธาริน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

…………………………………………………………………………………………………

วันอาทิตย์ที่    25  พฤศจิกายน    2555

14.00 -16.30  น.  รายงานตัว เข้าที่พัก ณ โรงแรมธาริน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

16.30-17.30  น.   เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิด ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต (ค่ายนักเรียน)

                                ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์   เชียงใหม่

17.30 – 17.45 น. ประธานกรรมการสถานศึกษา อาจารย์ดวงเนตร ไชยชมพู กล่าวต้อนรับ

18.00 – 21.00 น.  ทัศนศึกษาตามอัธยาศัยกับวัฒนธรรมล้านนา

วันจันทร์ที่  26 พฤศจิกายน    2555

07.30 -08.30 น.    ลงทะเบียน ณ ห้องพาโนลามา  โรงแรมธาริน

08.30-9.00 น.    พิธีเปิดโดย     ฯพณฯ ท่านสุวิทย์   คุณกิตติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าในพระบรม 

                            ราชูปถัมภ์ และบรรยายพิเศษ  กล่าวรายงาน  โดย  ผู้อำนวยการธงชัย    นิยโมสถ

                             ร.ท. อรรถชัย    อาสิงสมานันท์          อัยการอาวุโส (อดีตอธิบดีอัยการภาค 5)

                            นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ    

 9.00-10.15 น.      AEC : บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา ครู

                           โดย  อาจารย์วิชัย ดีพร้อม   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

10.15-10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.    AEC : บทบาทเชิงรุกของผู้บริหารสถานศึกษา ครู

                              โดย อาจารย์วิชัย ดีพร้อม      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.   การแลกเปลี่ยนการดำเนินการการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และการจัดการเรียนรู้  แบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียนของ  

                              เครือข่ายเทพศิรินทร์  ดร.  จักรปรุฬ์ห   วิชาอัครวิทย์       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

15.00-15.20 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

15.20-17.30 น.  สักการะวัดเจ็ดยอด/วัดเจดีย์หลวง/วัดพระธาตุดอยคำ (คณะโรงเรียน)

17.30-22.00 น.   ทัศนศึกษาตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน  2555                 

08.00 -08.30 น.   ลงทะเบียน ณ ห้องพาโนลามา  โรงแรมธาริน

08.30-10.30 น.   การบูรณาการแนวทางการจัดการศึกษา  โดย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุตาการ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.   ศึกษาดูงานโรงเรียนสันกำแพง  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน   (คณะกลุ่มสาระการเรียนรู้)

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.   ศึกษาดูงานศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างสันกำแพง (คณะกลุ่มสาระการเรียนรู้)

14.30-14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-15.30 น.   ศึกษาดูงานศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างสันกำแพง (คณะกลุ่มสาระการเรียนรู้)

16.30–17.30 น.  เข้าที่พัก เตรียมตัวร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ (คณะโรงเรียน)

18.00- 22.00น.   กิจกรรมสายสัมพันธ์เครือข่ายเทพศิรินทร์ (คณะกลุ่มสาระการเรียนรู้)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน  2555                        

08.00-08.30 น.   ลงทะเบียน ณ ห้องพาโนลามา  โรงแรมธาริน

08.30-09.30 น.   การพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  โดย  หัวหน้าสำนักงานหนังสือ เดินทาง จังหวัดเชียงใหม่

09.30-10.30 น.  การจัดทำเครือข่ายการเรียนของอาเซียนศึกษาโดย อาจารย์สวาท จันทร์ทะเล

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.   การนำเสนอผลงานของเครือข่ายเทพศิรินทร์

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.45 น.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร

14.45-15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

16.00- 16.30น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

กำหนดการโครงการเทพฯเป็นหนึ่ง:  ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต (สำหรับนักเรียน)

โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์

ระหว่างวันที่   25 – 28  พฤศจิกายน   2555

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่    และ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่  (พืชสวนโลก) อำเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม่

………………………………………

วันอาทิตย์ที่    25 พฤศจิกายน    2555

14.00 -16.30  น.   ลงทะเบียน ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่    

16.30-17.30  น.   พิธีเปิดโดย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  และ บรรยายพิเศษ กล่าวรายงาน  โดย 
                               ผู้อำนวยการจงรักษ์  สุวรรณโสภณ

17.30 – 17.45 น. ประธานกรรมการสถานศึกษา อาจารย์ดวงเนตร ไชยชมพู กล่าวต้อนรับ

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 - 20.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (นักเรียนเก่า ทศช./ร่มเกล้า)

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน  2555                  

07.00 -08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า

08.00-08.20 น.     กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(นักเรียนเก่า ทศช./ร่มเกล้า)

08.20-08.50 น.     เดินทางศึกษาฐานการเรียนรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ (พืชสวนโลก)

                                 โดยใช้รถตู้ของแต่ละโรงเรียน

09.00-16.30 น.     ศึกษาฐานการเรียนรู้ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ (พืชสวนโลก)

                                 ฐานที่ 1 เกษตรทฤษฎีใหม่กับการปลูกพืชไร้ดิน

                                 ฐานที่ 2โลกของพืชและสมุนไพรใช้เป็นยา

                                 ฐานที่ 3โลกของแมลง

                                 ฐานที่ 4 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

                                หมายเหตุ  เวลา  10.30 – 10.45 น.                                พักรับประทานอาหารว่าง(เช้า)

                                                            12.00 – 13.00 น.                                พักรับประทานอาหารกลางวัน

                                                            14.30 – 14.45 น.                                พักรับประทานอาหารว่าง(บ่าย)

16.30-16.40 น.   เดินทางกลับโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

 17.00-18.00 น.  ทำภารกิจส่วนตัว

18.00-19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น/party  night   ณ  หอประชุมโรงเรียน

19.00-21.00  น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (นักเรียนเก่า ทศช./ร่มเกล้า)

21.00 น.             สวดมนต์นอน

วันอังคารที่  27 พฤศจิกายน    2555

07.00 -08.00 น.   ลงทะเบียน ณ ห้องโสต 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์  เชียงใหม่    

08.00-08.30 น.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(นักเรียนเก่า ทศช./ร่มเกล้า)

09.00-10.30 น.  “วิทยาศาสตร์กับชีวิต ” โดย รศ.ประสาน ตังกสิบุตร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น. “วิทยาศาสตร์กับชีวิต โดย รศ.ประสาน ตังกสิบุตร     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.  “ความรู้ทางดาราศาสตร์” โดย ชมรมดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.30-14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.  “การดูดาวเบื้องต้น” โดย  ชมรมดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.45-18.00 น.   เดินทางไปหอดูดาว  โดยรถตู้ของแต่ละโรงเรียน

18.00-18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น

18.30-21.00 น.  กิจกรรมศึกษาดูดาว ที่ หอดูดาวสิรินธร ดอยสุเทพ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21.00 -21.30 น.  เดินทางกลับ/ภารกิจส่วนตัว

22.00 น.              สวดมนต์นอน

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน  2555                        

07.00 -08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

08.00-09.00 น.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(นักเรียนเก่า ทศช./ร่มเกล้า)

09.00-10.30 น.   วิทยาศาสตร์กับชีวิต  ผศ. วิชิต   สมทรัพย์    

10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.  จุดประกายความคิดวิทยาศาสตร์ ผศ. วิชิต   สมทรัพย์    

 12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30 น.   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์(นักเรียนเก่า ทศช.)

13.30 -15.00 น.  พิธีปิดและแจกวุฒิบัตร โดย อัยการอาวุโส (อดีตอธิบดีอัยการภาค 5)

                                ร.ท. อรรถชัย    อาสิงสมานันท์           นักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

15.00 น.               เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 
 
 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
248 หมู่2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ 052-000185
โทรสาร 052-000185
อีเมล์ school@dsc.ac.th
Free Hit Counters
Copyright © 2012. Debsirin Chiang Mai School. Allright reserved.